cropped-logo.jpg

SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH

Rys powstania

W dniu 16 sierpnia 2022 roku przypada I80-rocznica powstania i lecie działalności Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich.

Prekursorem jej istnienia było utworzone z inicjatywy rolników wielkopolskich Towarzystwo Melioracji Nadobrzańskich, któremu w dniu 16 sierpnia 1842roku został nadany statut w formie: „Ogólnej ordynacji dotyczącej kanałów i rowów celem melioracji Nadobrzańskiego Łęgu, położonego w obwodzie regencji poznańskiej”.

Statut Towarzystwa podpisany został przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma.

Pierwszym dyrektorem Towarzystwa został Stanisław Chłapowski z Czerwonej Wsi, a od 1850 roku sam generał Dezydery Chłapowski zTurwii, znany z wprowadzania nowoczesnych metod w rolnictwie.

Działalność

Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich obejmuje zakresem swoich prac cieki naturalne, kanały o długości 724 km, Cieki wodne, rowy melioracyjne o długości 1901 km. Działa ona na obszarze ponad 21,07 tyś. ha. Środki finansowe na działalność to składki członków spółki, dotacje ze skarbu państwa i od samorządów gmin i powiatów oraz wypracowane ze zleceń. Spółka działalność statutową prowadzi na terenie 3 powiatów: kościańskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego oraz 9 gmin: Kościan, Czempiń, Krzywiń, Rakoniewice, Kamieniec, Wielichowo, Przemęt, Wolsztyn, Siedlec.

Do głównych zadań i celów statutowych spółki należy:    

  1. Wykonywanie, utrzymywanie i eksploatowanie urządzeń melioracji wodnych.
  2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenie działania.
  3. Propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych.
  4. Udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z gospodarką wodną.

Spółka, poza zasadniczym źródłem środków na działalność, jakim są składki  członków stara się pozyskiwać fundusze z zewnątrz. Uzyskuje wsparcie zeskarbu państwa, większości lokalnych samorządów gmin i powiatów, co umożliwia coroczne zwiększenie zakresu realizowanych planów rzeczowych i pozwala uzupełnić niedobory wynikające z częściowej tylko ściągalności składek statutowych.

Spółka nasza pomimo wielu trudności funkcjonuje sprawnie i w miarę możliwości finansowych usprzętawia się realizując kolejne zadania dotyczące utrzymania urządzeń melioracji wodnych, ich konserwacji i eksploatacji czy odbudowie.Spółka wykorzystuje możliwość prowadzenia działalności dodatkowej oferując usługi w zakresie robót wodno-melioracyjnych, ziemnych i konserwacyjnych.

Poza współpracą z samorządami spółka nasza wykonuje corocznie posiadanym sprzętem roboty zlecone przetargowo przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie prowadzenia eksploatacji obiektów hydrotechnicznych i konserwacji urządzeń melioracyjnych na ciekach wodnych oraz inne zlecone prace.Wypracowane w ten sposób środki przeznaczane są na zakup maszyn i narzędzi oraz roboty statutowe. 

Podstawą działalności jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne i statut.

Zakres usług

Wykonujemy prace w szeroko pojętej melioracji i robotach ziemnych w zakresie utrzymania obiektów, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, eksploatacji i konserwacji cieków naturalnych i wodnych, na rzecz naszych członków, zlecenie osób fizycznych i jednostek prawnych, roboty przetargowe dla samorządów i skarbu państwa. Posiadany sprzęt mechaniczny i doświadczona kadra umożliwia nam podjęcie się różnorodnych zadań od ręcznego wykaszania terenów zielonych do mechanicznego hakowania i odmulania cieków.

W pełnym zakresie naszych realizacji jest konserwacja rowów melioracyjnych, systemów drenarskich, wycinka drzew i krzaków, udrażnianie przepustów rurowych, rurociągów i studni, odmulanie dna cieków i hakowanie, usuwanie zatorów. Wykonujemy budowy i renowacje zbiorników wodnych, budowli hydrotechnicznych, inne roboty zlecone w możliwym do wykonania zakresie przy użyciu posiadanych środków pracy.   

Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich

Bonikowo, ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan
tel / fax: 65 512 95 65
email: swmno@swmno.pl

NIP 777-00-04-397
REGON 000763880
BS Kościan Nr 85866600040100734520000001